Remissvar gällande cirkulär hantering av textil och textilavfall

Idag lämnar Björkåfrihet in ett remissvar till Klimat- och näringslivsdepartementet gällande cirkulär hantering av textil och textilavfall för att uppnå EU:s direktiv om separat insamling för textilier.

Vi välkomnar att förslaget prioriterar den socialt och miljömässigt viktiga second hand-verksamheten i Sverige och att denna inte ska utsättas för hot från en internationell återvinningsindustri. Dock behöver en finansieringsmodell tas fram som tar de kostnader som uppstår i samband med denna omfattande hantering i beaktande.

Vi lyfter fram att det vore positivt att inlemma skor i det kommande uppdraget att separera textil från avfall och insamla separat i Sverige samt att promemorian från departementet saknar tydliga riktlinjer kring vad som ska ingå i det textilavfall som ska samlas in separat. Ytterligare en viktig punkt vi lyfter fram är att det bör ställas krav på sortering av textilavfall i nära anslutning till insamling. Detta ger förutsättningar för tillväxt av nationell second hand-handel och minskar leveranser till globala marknader och de problem som kommer med det utifrån såväl miljö- som rättviseaspekt.

Läs hela vårt remissvar här.