Ingen människa är illegal

Sverige: Asylrätt
Björkåfrihets arbete i Sverige syftar både till att stödja utsatta i vårt eget samhälle och
att bilda opinion för att utrota orsakerna till fattigdom och förtryck. Vårt fokus är
asylrätt.
Björkåfrihet gav under 2019 månadsvis ekonomiska bidrag till asylrättsorganisationerna
Asylgruppen i Malmö, nätverket Ingen människa är illegal (IMäI) i Göteborg,
Rosengrenska kliniken i Göteborg samt Flyktinggruppernas Riksråd (FARR). De tre
förstnämnda ger praktiskt stöd till papperslösa i form av boende, mat och hjälp till hälsooch sjukvård. Den sistnämnda arbetar politiskt för asylrätt och flyktingar rättigheter. Vi
Årsredovisning 2019, Björkåfrihet / Föreningen Emmaus Björkå, 829500-1112
12
gav även materialstöd i form av kuponger till några av våra butiker genom Asylgruppen,
IMäI och Rosengrenska.